اڅکزي


اڅکزي اڅکزي د پښتنو يوه خورا نامتو، غيرتي، مېلمه پاله او په خپلواکۍ مينه قبيله د ه چې د ګران افغانستان پننه تننا ۔ ريخ کې و ياړلی نوم لري زموږپښت پوهان اڅکزي د پښتنو د سړ بن د ګروپ نه شميري چې په اصنل کنې د رانني ۔ پښتانه او د ځيرک د څا نګې پورې تړلي د ي که چيرې د اڅکزيو پښتنو د نسب شجره په غور سره تر ستر ګو تيره ۔ کړو په لو مړي سرکې په د و لو يو ښا خو نو ويشل شوي د ي چه ګو جين او با د ين نو ميږي د ګو جين څانګې په لند ې ډول د ي :حميد زي، ملي زي، اشيزي، عثمان زي، اليزي، نصرت زي، غني زي، خد رچي زي، صالح زي، مټنک زي، ۔ اد وزي، مليزي، سلطانزي، شکرزي، اسحق زي اوګبرزي همد اراز د با د ين ښاخ هم په ل ند نيو څا نګو ويشل شو ی د ی:کاکوزي، غيبي زي، شمشو زي، پير علي زي او پا نيزي۔ پښتانه قبيلې وپيژنئ ۞ ۞ خېبر ويب پاڼه khyber.org ۞ ډاکټر لطيف ياد ۞ 21 ۞ 8.1 د اڅکز يو د استو ګنې سيمې ۔ اڅکزي هم په ا فغا نستان کې ميشته د ي او هم په سهيلي پښتونخو ا کې هغه ا څکزي چې په ا فغا نستا ن کې ژوند کوي نو د و ی د سپين بو لد ک په ولسوالۍ، ريګ، د کند ها ر د ښار په مرکز او د ډنډ په ولسوالۍ، د هلمند په وليننت، ارزګان، هرات، باد غيس او کا بل کې استوګنه لري، خو هغه ا څکزي چې په سهيلي پښتونخواکې اوسي نو زيات شننمير يې په کو يټه، چمن، کل ی عبد ال، ګلستان، کوږک، خواجه عمران افغاني، پښين، توبه، جلګه او زيارت کې استوګنه لري۔ په کند هار پورې اړوند ا څکزي د سپين بو لد ک په ولسوالۍ، د ريګ په ولسوالۍ، د د امان په ولسنوالۍ او د ډننډ او پنجوايي په ولسواليو کې استوګنه لري چې شمير يې د ريو سوو زرو تنو ته رسيږي۔ د هلمند په وليت کې ميشته ا څکزي د هلمند وليت په مرکز لشکر ګاه، د ناد علي په ولسوالۍ، د ګرمسننير پننه ولسوالۍ او د ناوه بارکزا يي په ولسواليو کې مېشته د ي چې په نو موړي وليت کې يې شمېر د د يرش زر و تنو پنه شا او خواکې اټکل شو ی د ی۔ د هرات وليت اڅکزي د هغه وليت په مرکز او همد اراز د انجيل، پښتون زر غون، ګلران او د غو ريا ننو پنه ولسواليو کې مېشته د ي چې شمير يې په نو موړي وليت کې د شلو زرو تنو په شا او خواکې ښو د ل شو ی د ی۔ د ارزګان وليت ا څکزي د هغه وليت په مرکز تيرين کوټ، د چوره په و لسوالۍ، د خاص ارزګان په ولسوالۍ، د ګيزاب په ولسوالۍ، د کجران په ولسوالۍ، د د هراود په ولسوالۍ، د شهيد حساس په ولسننوالۍ (ښننايي اوس د د ې ولسوالۍ نو م بل څه وي )او د نيش په ولسوالۍ کې استوګنه لري او د اڅکز يو ټول شمېر په د غه وليت کې تقريبا د د وه سوه زرو په شا او خو اکې ښو د ل شو ی د ی۔ د باد غيس وليت ا څکزي د هغه و ليت د بال مر غاب د ولسوا لۍ په بيل بيلو کليو کې مېشته د ي چې د د و ی د سر شمېرنې په برخه کې راسره مؤ ث ق معلو مات نشته۔ مشهور ا نګرېز مؤرخ مو نټ سټوارټ الفنسټن په خپل نامتو اثر(د کابل سلطنت بيان )کې ليکلي د ي :” اڅکزي ۔ اکثره کروند ګر او پووند ه د ي که څه هم يوه اند از ه ځمکې لري، خو د خپل ژ وند له پاره په ځمکو اتکا نه لننري د د و ی څاروي د خو اجه عمران په غرونو او د توبې په هسکه سېمه کې سا تل کيږي، په د اسې حال کې چې او ښان يننې د ۔ شوراوک په شګلنه سيمه کې پوول کيړي اڅکزي په د اسې ځمکه پراته د ي چې يا خو لغړ غرونننه د ي او يننا سننپېره ۔ ډاګونه او يا هم خا لصې شګې، د د و ی د کر نې ځمکې خورا لږې د ي “د کند هار اڅکزي د کر نې پر ته د سو د اګرۍ په چا رو هم بو خت د ي د د و ی يو شمير خلک کو چيا ني ژوند هم لري ۔ ۔ پښتانه قبيلې وپيژنئ ۞ ۞ خيبر ويب پاڼه khyber.org ۞ ډاکټر لطيف ياد