تازه خبرونه

درنو هيوادوالو ته خبرتيا

د پاڅون پښتو نړيواله وېبپاڼه ، د ګران هيواد د  پښتو ژبيوشاعرانو، ليکوالو، اديبانو او پوهانو نه په ډېر درنښت سره هيله کوي، چې خپل وړاندېزونه، نظريې، ليکنې او څيړنې په مذهبي،سياسي،هڅوب ( کولتوري) ،علمي ، اقتصادي ،او داسې نورو برخو کې چې د ټولنيزو په ټولو چاروکې، ترې ګټه واخستل شي . موږته په پښتو ژبه راوليږئ، او د خپلې وېبپاڼې په پراختياکې  زموږ سره اړيکې ونيسئ . موږ په ډېر درنښت  تاسو څخه مننه کوو.