ملي غورځنګ غواړم


ملي  غورځنګ   د ابدالي   د پښتو  ننګ   غواړم

لکه خوشحال غوندی افغان د توری شرنګ غواړم

چي رڼا ورځ ئی توره شپه کړه په انګريز د ارنوی غذاکي

داسی  يوځل  بيا غازي  ميرزمان خان  په شان  زرنګ غواړم

چاچي  بادشاه  کړو ځان  په زور د صفويانو په کور

شا محمود خان  په  څير غښتلی  بيا د جنګ  غواړم

چي لکه شمعی ځان وسيزه ، د قام د نيکمرغی په لار کي

په بارکزوکي،  زه وزير محمد فتح خان غوندی  پتنګ غواړم

ستر کاروان د برايډن ئی، دړی وړی کړو  د تښتی په وخت

هغه غازي محمد اکبرخان،  پاس په تنګي کي  په ګړنګ غواړم

مريې  پريکړه ، د خونخوار ګورګين د خپل په لاس چړو باندی

 نن  د هوتکو   خاندانه،   د ميرويس   نيکه   په   رنګ   غواړم

بل   کړي  اورونه   په  دښمن  راته  ميوند   وګټي

د ښکلي  تورزن، محمد ايوب خان  خيالي لونګ غواړم

چي خپل  ټټريې  د وطن  په آزادی کي  لکه  سپر نيولی

افغان   ولس  سره  غازي  امان  تر څنګ   غواړم

چي  په  ميړانه  د جګړی  نه  بيرته  ستون  شي  کورته

وائی ايمل، داسی  پښتون  پښتنی غيږ کي  په پالنګ غواړم

ايمل ساپی ويانا / ۲۴/ ۰۱/ ۲۰۱۵