“دوست دارم اين وطن را”


دوست دارم اين وطن را
دوست دارم سنگ اورا، كوه اورا
دوست دارم قلب خودرا، خانه ى اندوه اورا
***
دوست دارم اين وطن را
خاك اورا
ابر هاى مست و هيبتناك اورا
رود هاى ياغى و بيباك اورا
بر فراز كوهساران آسمان پاك اورا
***
دوست دارم اين وطن را
لانه ى ويران اورا
خانه ى دهقان اورا
در بر آزاده كوهستان صداى هى هى چوپان اورا
بهمن و توفان اورا
غرش و عصيان اورا
***
دوست دارم اين وطن را
آمو و مرغاب اورا
باد اورا، ابر اورا، آب اورا
رستخيز موج از خود رفته و گرداب اورا
دشتهاى خشك و گرما كشته و بى آب اورا
***
دوست دارم اين وطن را
لحظه هاى ننگ اورا
چهره خشميده ى آژنگ اورا
صلح او را جنگ اورا
سرگذشت زنده ى جاويد و با فرهنگ اورا
***
دوست دارم اين وطن را
باز گردون تاز اورا
در نبرد قهر و توفان آيت اعجاز اورا
بر فراز دور دست آسمان پرواز اورا
بال بى آواز اورا
***
دوست دارم اين وطن را
ظلمت شبهاى اورا
در نبرد زندگانى جاده ى غمهاى اورا
خلق بى همتاى اورا
در افقهاى زمان استاره ى فرداى اورا
رزم اورا، فتح اورا، آينده ى زيباى اورا
______________

سليمان لايق