اد ريمزي


اد ريمزي (عبد الرحيمزي) که چيرې د اد ريمزيو د نسب شجره په غور سره تر څېړنې لند ې ونيسو نو جو ته به شي چې د و ی غلجنني پښتا نه د ي يعني د د غې قبېلې خلک د غلجيو پښتنو يو ښاخ د ی چې زيات شمېر خلک يې د لو ګر وليت په بېل بيلو ۔ ولسواليو کې استوګنه لري يو شمېر اد ريمزي د لغمان وليت د قرغيو په اولسوالي اود عزيزخان کڅ پننه سننېمه کننې مېشته د ي۔ پښتانه قبيلې وپېژنئ ۞ ۞ خېبر ويب پاڼه khyber.org ۞ ډاکټر لطيف ياد ۞ 23 ۞ ۔ اد ريمزي خورا زړور، توريالي او ميړني خلک د ي د روسي ير غلګرو او تيري کوونکو پننر خلف يننې د ۔ ۔ مبارزې سنګرونه تاود ه سا تلي وو د اد ريمزيو قبيلي يو شمېر خلک کو چيانی ژوند هم لري د د غې قبيلې يو شمير ۔ خلک د سو د اګرۍ او راکړې ورکړې کارونه هم سر ته رسوي د اد ريمزيو د قبېلې په نا متو مشرانو کې يو هم عبنند الملک خان عبد الرحيمز ی و چې د افغانستان د ټولواک اعليحضرت محمد ظاهرشاه د واکمنۍ په وخت کې د افغانسنتان د ما ليي وزير تير شو ی د ی۔

اد وزي ۔ اد وزي د پښتنو د سړبني په ټولنيزې ډلې پورې يوه اړوند ه قبېله د ه چې د پنج پا ی څانګې پورې اره لري د د غې قبېلې شمېر پنځه زره کو رنۍ ښود ل شوي د ي، خو د شوروي مشهور اتنو ګرافر ستا نيشفسکي د اتنننو ګننر افيکو معلو ما تو له مخې د شلمې پېړۍ په نيمايي کې د د و ی شمېر ١٣۔ زره تنه ښود ل شو ی د ی چې زياتره يې د کند هار د معروف په اولسوالۍ، د اوروزګان وليت د د هراود په اولسوالۍ او همد اراز د هلمند وليت د ګر مسننير پننه او لسوالۍ کې مېشته د ي۔

اد ين خيل اد ين خيل په اصل کې غلجي پښتانه د ي او په سليمان خيلو پښتنو چې يوه خورا غښتلي قبېله د ه ور ګډ ېږي۔ د د غې قبیلې اکثره خلک د پکتيکا په مرکز شرنه او د پکتيا وليت د زرملې په اولسوالۍ کې چې په زرمت سننره هننم مشهوره د ه استوګنه لري د د غې قبېلې يو شمېر خلک د غزني وليت د ګېرو په او لسوالۍ کې هم استوګنه لري ۔ ۔ 12 ا

اسماعيل خيل اسماعيل خيل په اصل کې د کر لڼي پښتنو په ټولنيزې ډلې پورې يوه اړوند ه قبېله د ه چې د خوست په وليت ۔ کې د شمل سيند په جنوبي کنډو مند وزيو ته نږد ې مېشته د ي د مند وزيو د قبېلې لويد ېز ته ځد راڼ او جنوب تننه ۔ يې د تڼيو قبېله پر ته د ه د مند وزيو د قبېلې په ختېز او د شمل سيند په شمالي څنډو کې هم اسما عيل خيل اسننتوګنه ۔ لري د ١٣٦۔ کال د مرکزي احصائيې د سر شمېرنې له مخې د د و ی شمېر ١٦۔۔۔ تنه ښود ل شوید ي، چې ښا يې اوس بننه يې شمېر د وه برابره وي۔ پښتانه قبيلې وپېژنئ ۞ ۞ خېبر ويب پاڼه khyber.org ۞ ډاکټر لطيف ياد ۞ 24 ۞ ۔ اسماعيل خيل اکثره د کرنې په چارو بو خت د ي، يوشمير خلک يې د ولتي د ند ې هم سر ته رسوي د د و ی يو شمېر په عربي هيواد ونولکه سعود ي عر بستان او کويټ او يو شمير يې هم د خليج په هېواد ونو لکه متحد ه عربي امارات، قطر، د وبۍ، شارجه، ابو ظبي او د خليج په نورو ښارونو کې په مزد ورۍ او غرېبۍ بوخت د ي۔

اسحق زي وليتونه په اوسني وخت کې اسحق زي يا سا کزي پښتانه د افغانستان په لند نيو وليتونو کې مېشته د ي: 1. د کند هار په وليت کې: اسحق زي د کند هار وليت په مرکز، د ميوند په ولسو الۍ، د پنجوايي په ولسننوالۍ، د ارغند اب په ولسوالۍ او د معروف په ولسوالۍ کې مېشته د ي چې په د غه وليت کې د د و ی تخميني شننمېر د سلو زرو تنو په شا او خواکې ښود ل شو ی د ی. 5 تاريخ حيات افغاني، ډپټي محمد حيات خان، پښتو ژباړه، ١٥٩ مخ، د د انش خپر ند ويې ټولنې چاپ، يېښور ٢۔۔٧ کال 6 پښتني قبيلې، د کتور لطيف ياد ، د رېم چاپ، د انش خپرند ويه ټولنه، ١٧-١٦ مخونه، ٢۔۔٧کال، پېښور پښتانه قبيلې وپېژنئ ۞ ۞ خېبر ويب پاڼه khyber.org ۞ ډاکټر لطيف ياد ۞ 25 ۞ 2. ۔ د هلمند په وليت کې: د هلمند په وليت کې هم يو زيات شمېر ساکزي اوسيږي په د غه وليت کې د و ی د هلمند په مرکز لشکر ګاه، د کجکي په ولسوالۍ، د ريګستان په ولسوالۍ، د خانشين په ولسوالۍ، د نوزاد په ولسننوالۍ او د نهر سراج په ولسوالۍ کې استوګنه لري چې په نو موړي وليت کې د د و ی ټول شمېر څه د پاسه سل زره تنه ښو د ل شويد ي 3. د فراه په وليت کې: د فراه وليت په مرکز او د لش و جوين په ولسوالۍ کې هم زيات شمېر اسح ق زي يا سننا کزي مېشته د ي چې په نو موړي وليت کې د د و ی شمېر پنځوس زره تنه ښود ل شويد ي 4. ۔ د هرات په وليت کې: په هرات کې د ساکزيو شمېر د هېواد د ټو لو وليتو نو په پر تله ډېر د ی په د غه وليت کې ساکزي د انجيل، شين ډنډ، پښتون زر غون، ګلران، کشک، غوريان او کهسان په او لسو اليو کې مېشته د ي چې د هرات په وليت کې د سا کزيو مجمو عي شمېر تر يو سلو پنځوس زرو تنو زيات ښود ل شو ی د ي 5. د باد غيس په وليت کې: په د غه وليت کې ساکزي د مر غاب او غورماچ په ولسواليو کې مېشته د ي 6. په فارياب وليت کې: د فارياپ په ول يت کې او په تېره بيا د پښتون کوټ په اولسوالۍ کننې سنناکزي پښننتانه ۔ اوسي زه د د ې مقالې ليکوال کله چې په ١٣٥٧ کال ميمني ته تللی وم نو ما د ميمني د لويد ېز پنه پنځنه کيلنو مترۍ کې يو شمېر کو چيان ولېد ل چې په کېږ د يو کې او سيد ل او ځانونه يې اسح ق زي بلل 7. د جو زجان په وليت کې: په د غه وليت کې هم د اسح ق زيو يو شمير کو رنۍ مېشته د ي 8. د بلخ په وليت کې: د بلخ په وليت کې هم يو زيا ت شمېر سا کزي استوګنه لري چې د حيات افغاني مؤلننف د د و ی شمېر په ١٨٦٥ عيسوي کال کې چې له نن نه ١٤٣ کلونه پخوا کيږي د د و ی شمېر د بلخ په وليت کې تر زرو کو رنيو زيات او په ټول افغانستان کې تر يولس زره کو رنيو نه زيات ښود لی د ی۔

اکاخيل اکاخيل په اصل کې غلجي پښتا نه د ي چې د سليمان خيلو يو ښا خ ګڼل کيږي چې زياتره يې پننه پووننند ه ډول ۔ ژوند کوي او ځانته کو مه ځانګړې سيمه نه لري د و ی اکثره په کيږد يو کې ژوند کوي او د ټغرو، کيږ د يو او جو الو ۔ نو په او بد لو کې ښه مهارت لري د تا ر يخ حيات ا فغا ني د ليکوال ډپټي محمد حيا ت خان په قول د اکا خيلو يو شمير د

غزني و ليت په مقر کې هم ا ستو ګنه لري [ ۔] يو شمير اکا خيل په ا فغا نستان باند ې د شوروي تر ير غل وروسته له هيواد ه وليږ د يد ل او پاکستان ته کډ وال شول چې د هغه هبواد په مختلفو ښارو نو لکه پېښور او کر اچۍ کې استوګنه ۔ ۔ لري اکا خپل زيارکښه خلک د ي، ځيني خلک يې د سو د اګر يو په کا رونو بو خت د ي د ا کا خيلو ځو انان په ا تڼ کې ډېر تکړه د ي او د خو ښيو او خو شاليو او ود ونو کې د د و ی ځو انان چې ښا يسته او ړد ې څڼنې لنري پنه خپلنو ماهرانه اتڼو نو سره محفلونه تاود ه ساتي۔ د روسي نامتو اتنو ګرافر د اتنو ګر افيکو څيړ نو له مخې د اکا خيلو شمېر د شلمې زېږ د ېننزې پيننړۍ پننه نيمايې کې د ٣٥ زره کو رنيو په شا او خوا کې ښود ل شو ی د

الياس خيل ۔ الياس خيل په ا صل کې غلجي پښتا نه د ي د د و ی يو شمير کو چيان او هم يو شمېر خلک يې د ځمکو خا و ننند ان د ي چې اکثره يې د کابل او ننګر هار تر مينځ واد ي کې د کابل سين په د واړو غا ړو کې ژ وند کوي، خو د د و ی د ۔ شمير په اړوند ز ما سره بشپړ معلو ما ت نشته

امر خيل ۔ امر خيل په ا صل کې غلجي پښتانه د ي او په سليمان خيلو ور ګډ يږي د ا سي ر وايتو نه مو جود د ي چننې د ۔ امر خيلو د قبيلې مشر نيکه امر بابا نو ميد ه چې زيار ت يې د ننګرهار په سيمه کې د ی امر خيل د ننګر هار، مينند ان، ۔ لغمان، پکتيکا او جوزجان په و ل يتو نو کې مېشته د ي د ميد ا ن و ليت ا مر خيل د د غه و ليت د نرخ د اولسوالۍ او چا ر يکه په سيمو کې استوګنه لري او په د غه وليت کې د و ی په ل ند نيو خيلو نو ويشل شوي د ي: يار خان خيل، ال ۔ د وش خيل، يو سفزي، ممي خيل، غو نډا خيل او بو ړ خيل همد اراز يو شمير امر خيل د ننګر هار و ل يننت د سننر ه رود د ولسو الۍ د پېتاوي امر خيل په کلي کې چې د ننګر هار و ليت د د رونټی بند ته نږد ې مو قعيت لر ي او سننيړ ۔ي همد ا راز د ننګر هار وليت د چپر هار د او لسو الۍ د سپين جو مات او سنګينه په سيمه کې هم د ا مر خيلو قبيلې يو ۔ ۔ شمېر کو رنۍ ميشته د ي يو شمير امر خيل د با ميانو په وليت کې هم او سيږي, خو هغو ی کو چيا ني ژ وند لنر ي د ۔ جوز جان په و ليت کې د و ی د اقچې په او لسو ا لۍ کې مېشته د ي د ١٣٦۔ کال د مرکزي احصا ئيې د سر شنميرنې لنه مخې د ميد ان په و ل يت کې د امر خيلو شمير ١٢۔۔۔ تنه، د ننګر هار وليت د امر خيلو شمير ٤٨٤٢ تنه او د لغمان و ليت 7 حيات ا فغاني، محمد حيات خان پښتانه قبيلې وپېژنئ ۞ ۞ خيبر ويب پاڼه khyber.org ۞ ډاکټر لطيف ياد ۞ 27 ۞ د امر خيلو شمير ٢١٨٨ ۔ تنه ښو د ل شوي وو، چې ښا يې د ا شمير اوس د وه ګونې وې ۔ امر خيل مېلمه پا لونکي، غيرتي او د علم سره ډېره مينه لري په د و ی کې يو زيات شمېر ښوونکي، اسنتاد ان، ۔ اکاد ميک او پو هان او نظامي منصبد اران شته د ميد ان وليت په امر خيلو کې د اعليحضرت محمد ظنا هنر شناه د وا کمنۍ په و خت کې په ولسي جرګې کې د ميد ا ن ول يت د خلکو استاز ی ار واښاد حفيظ ال خان امر خيل مشهور ]قو مي ۔ مشر تير شو ی د ی همد اراز د هغه زو ی خد ا ی بخښلی سر محق ق عزيزال امر خيل د ا فغا نستان د علو مو د اکا ډيمۍ د ژ بو او اد بيا تو د مرکز علمي غړ ی و چې په پښتو فولکلور کې يې د ستايني وړ علمي خد متو نه سر ته رسولي د ي