لراوبر نه منم


نور پښتنو کی دغه نوم د لراوبر نه منم

پښتونستان رانه بيل شوې بل دلبر نه منم

ځان به لوګی کړمه پتنګ غوندی وطنه پرتا

پدی ګلشن بيا د پنجاب بوې د عنبر نه منم

خاطر به ويلی زمونږ دره د سپيلنو ډکه ده

شاګی قلعه دی په زړګې پاس په خيبر نه منم

ټوله دنيا دی پښتنو د وطن ننګ کی لرزولی پرون

زړه دښمنان مو داسی وائې غفارخان او صنوبرنه منم

دا چی شملی نيغې په سر تړې پښتون دی که نه

چل د انګريز زور د مغل د دوی همت ته برابرنه منم

ای ستمګره پيښوررمی ولی هسی سرو لمبوکی سوزی

د سکندره رانيولی لاتر اوسه دی بربر نه منم

د انتقام لمبې می بيا راته سينه کی نن موجونه وهی

وائې ايمل افغان دښمنو د فطرت زېراو زبر نه منم

ايمل ساپی / ۲۰/۰۵/۲۰۱۴ / ويانا ښار