دغه پښتو ژبه ده


چي لکه لمر غوندی ځليږي په هيروکي دا د سرو ژبه ده

دغه پښتو ژبه ده

دا قرآن غوندی سوچه پتمني مورد تن شيدو ژبه ده

دغه پښتو ژبه ده

وروسته له خدايه ماته موراو د سجدو ژبه ده

دغه پښتو ژبه ده

د ننګ شملوکي د شينوارو اپريدو ژبه ده

دغه پښتو ژبه ده

هريو پښتون ته له درنښت نه په بڼو ژبه ده

دغه پښتو ژبه ده

نن د قومونو اخوډب کي د تربرو او د تبرو ژبه ده

دغه پښتو ژبه ده

په لوړو څوکو د پاميراو هندوکش دا د شپنو ژبه ده

دغه پښتو ژبه ده

ټوله نړۍ کي د افغان د فيصلواو د جرګو ژبه ده

دغه پښتو ژبه ده

دا د ملالی ، زرغونی ، او د نازو  ژبه ده

دغه پښتو ژبه ده

فخر افغان او صمد خان د حماسو ژبه ده

دغه پښتو ژبه ده

د خوشعال خان د کارنامو او د مغولود حملو ژبه ده

دغه پښتو ژبه ده

ستر احمد شاه تر هندوستانه رسولی د زمرو ژبه ده

دغه پښتو ژبه ده

د ريګويدا د پټوپټو زمانو او تير وختو ژبه ده

دغه پښتو ژبه ده

بيا د پښتون د بيليدواو پنجاب د جوړيدو ژبه ده

دغه پښتو ژبه ده

وائي ايمل دا د حمزه په وينو رنګ د پرګڼو ژبه ده

دغه پښتو ژبه ده

ايمل ساپی ويانا /۲۷ / مي/ ۲۰۱۴