لويه خدايه


لويه      خدايه      ته     پوره      می      دا     ارمان      کړی

دغه       وران         افغانستان        زمونږ       ودان      کړی

اتحاد      او      ورورګلوي      ته      مونږ       کی      راوړی

په      شريعت       د   محمدې       مونږه        روان       کړی

د   وطن    په   آبادی   او  سر  لوړی   که   څوګ    قدم    ږدې

هر  زره يې     د  مثقال     ورته     په    تله     د ميزان     کړی

خراسان     او  سيستان     رانه     نن     دواړه    پردي    شوې

تل        آزاد        د  پښتون       کور       پښتونستان       کړی

د  آمو     درياب     څپی      می     ورانوې      کلي   ،  کورونه

ته    د  قهر   او   طوفانه     مونږ    په    فضل    اوامان    کړی

ډاروونکو    تورو    وريځو    رڼا   ورځ    پرمونږ    شپه   کړی

مړوو   ډيووته    ځليدونکې   ستورې   بل  پاس  په  آسمان  کړی

نيست    نابود      شلو     مونږ    په     خپله      دښمنی      کی

دا     ناسور      زخمونه      خدايه       نور      درمان       کړی

په   دی   خاوره    می   پرون    تيرو   نيکونو   ځان   قربان  کړ

د پلرو  دغه   ميراث   ته  می  نن   ټينګ   او  پوخ   ايمان   کړی

په  باران     د رحمت     زمونږ     شاړی     للمی     شنې     کړه

لاله     زارکړه     دښتی     غرونه     چمنونه     ارغوان     کړی

ايمل سوال کړی لويه خدایه ابدالی په څير پښتون مونږ کی پيدا کړی

داسی    نوم   د لوی   افغان    يوځل    بيا  لوړ   په   جهان   کړی

( ايمل ساپی ) ويانا ( دريمه / نوامبر/ ۲۰۱۲