مينه دي غمونه


مينه دي غمونه دا غمونه نور زغميی نشم

دا ښکلي ژوندون مي په ژړا کي تيروی نشم

هسی دي  راپاتی  دا کيسی د پخوانونه  دي

په خيال د شيرني او درخاني نور تيروتی نشم

نشته ګد ر غاړه نه رقيب ، د يار کوڅي دلته

هرڅه برآلا  دي هيڅ تري سترګي  پټوي نشم

راشي  يوطوفان  د سمندرنه  بيا پناه  شي ژر

پداسي  نشته مينه زه خو ځان  قربانوي  نشم

دلته په ښکاره غيږکي نيول او ښکلول دي بس

زه شډل  پښتون  يم  دا هيڅکله   قبلوي  نشم

ولاړهره کوڅه کي خوله په خوله دي دوېې شرميږي نه

زه ايمل خپل د حيا سترګي په ايمان چي غړوي نشم

ايمل ساپی ويانا / ۲۰ / ۰۲ /۲۰۱۴