راشه پښتونخواته


راشه چی د شوخو تورو سترګو خمارې درکړم

د سرو شونډو شربت به انارې درکړم

زه يوکجل په تورو سترګو باندی پوری کړم

داسی به د خوب پرځای د مينی بيدارې درکړم

سترګی می لوګی شلی ستا د لارو په څارلو کی

کله به وې دا چی خوری زلفی دی پرمخ د دلدارې درکړم

شين ښايسته لغمان کی به زيارت خپل د بابا وکړو

بيا يخو باغچوکی يخ توتان الينګارې درکړم

د حسن پلوشی می غوړيدلی په هر لورې دې

ښکلې نارنج ګل ته خوشبوئې بيا ننګرهارې درکړم

توری توری سترګې شنه خالونه په تندې لرم

د مينې ويصالونه دوربابا کی شينوارې در کړم

سره سره انګې می ياره تا دې ساتلې

داسی سره ګلونه نن سبا چی قندهارې درکړم

ستا د راتلو لارې په ليمو جاروکومه زه

واوره ايمل جانه په اخلا ص به سلامونه پيښورې درکړم

ايمل ساپی / ۲۷/۰۲/۲۰۱۴ / ويانا ښار