پو پلزي


پو پلزي ز موږ پښت پو هان (نسب پيژ ند ونکي) پو پلزي د سړ بڼي پښتنو په ډله کې شميري چې د د را نيو پښننتنو ۔ يوه څا نګه د ه د را نيان په د وو سترو ښا خو نو ويشل شوي د ي چې يو يې ځيرک او بل يې پنج پا ی نو ميږي، چې بيا ځيرک د با رکز يو، اڅکز يو، الکو زيو او پو پلز يو په څا نګو او پنج پا ی د نو ر زيو، سا کزينو (اسنح ق زينو)، اليزيو، اد وزيو او ما کو په څا نګو ويشل شوي د ي۔ 36.1 د پو پلزيو د قبيلي ښا خو نه او څا نګې حبيبزي، ايوب زي، بارو زي، اسما عيل زي، حسن زي، قلند ر زي، با ميزي، بهلولزي، سد وزي او نور۔۔۔ 48 تاريخ حيات افغا ني، د ډپټي محمد حيات خان تا ليف، د پيښور چاپ، ٢۔۔٧کال، ٢٥٩-٢٥٨ مخو نه پښتانه قبيلې وپېژنئ ۞ ۞ خېبر ويب پاڼه khyber.org ۞ ډاکټر لطيف ياد ۞ 85 ۞ د پو پلز يو مشهور او نا متو خلک چې د ځينو په نو مو نو د د غې قبيلې ښا خونه نو مول شوي د ي: ايوب، بارو، حبيب، حسن، اسما عيل، با می، نصرت، غني، معروف خان، عمر خان، ملک سد و، خو اجنه شنير، اسد ال خان، خضر خان، مست خان، د ولت خان، رستم خان، محمد زمان خان، نظر محمد خان، خد اد اد سننلطان، حسننين خان، زعفران خان، کامران خان، يحيي خان، مو سی خان، هارون خان، فتح ال خان، رحمت ال خان، بها د ر خننان، اسننما عيل خان، کمال خان، محبت خان، علي خان، جعفر خان، غازي خان، با رخان، نواب محمد خان، خد ا يار خان، مؤ من خان، عظمت خان، حليم خان، ملک صا لح، اد م خان، بهلول خان، علي خان، شا هيا، مستی۔ همد ا راز پو پلزي د نورو د ر انيا نو د څا نګې په پر تله ځکه مشهوره د ه چې د افغانستان بنسټ ايښو د ونکی ۔ ابد الي احمد شاه بابا او د د ه اولد ه په همد ې څا نګې پورې اړه لري د افغانستان ولسمشر حامد کرز ی چې په اصل کې د ۔ کند هار او سيد و نکی د ی د پو پلزيو قبيلې ته منسوب د ی 36.2 د پو پلز يو د قبيلې د استو ګنې سيمې ۔ پو پلزي د نورو پښتني قبيلو په پر تله د شمير له مخې خور ا ډير د ي د و ی زيا تره د کر نې په چنارو بننو ۔ خت د ي، خو يو شمير يې د سو د اګرۍ په چارو او د و لتي مل زمتو نو بو خت د ي د و ی زړه ور، هيواد پا لو نکي، ۔ جنګيالي، ميلمه پال او علم خو ښوونکي خلک د ي اوس د افغانستان په بيل بيلو ول يتو نو کې د د و ی د اسننتو ګننني سيمي او شمير په اړ وند معلو مات وړاند ې کوو۔ 1. د کند هار په وليت کې: هغه شمير پو پلزي چې د کند هار په وليت کې استوګنه لري زيا تره ينې د کنند هنار وليت په مرکز، د شاه ولي کوټ، د امان، ارغند اب، خاکريز، پنجو ايي او ار غستان په ولسواليو او د غورک په عل قد ارۍ کې استوګنه لري، چې د کند ها ر په وليت کې د د و ی مجمو عي شمير د څه د پا سه ١۔۔۔۔۔ سلو زرو تنو په شا او خوا کې ښود ل شو ی د ی۔ 2. د هرات په و ليت کې: پو پلزي د هرات وليت د انجيل، ګذرې، پښتون زرغون، غوريان، زند ه جان، اوبنې او کرخ په ولسو اليو کې ميشته د ي چې د هرات په وليت کې د و ی ټول شمير د ٣۔ زرو تنو په شا او خننوا کننې ښود ل شو ی د ی۔ 3. د هلمند په وليت کې: د هلمند وليت پو پلزي د د غه وليت د ناوه بارکزايي، نوزاد او د واشيو پننه عل قننه د ارۍ کې استوګنه لري، چې ټول شمير يې د ٢ زرو تنو په شا او خوا کې اټکل شو ی د ی ۔ ۔ پښتانه قبيلې وپېژنئ ۞ ۞ خېبر ويب پاڼه khyber.org ۞ ډاکټر لطيف ياد ۞ 86 ۞ 4. د زابل په وليت کې: د زابل وليت پو پلزي د د غه وليت د ترنک او جلد ک په ولسواليو او همد اراز د ميزان په عل قد ارۍ کې استوګنه لري، چې په نو موړي وليت کې يې مجمو عي شمير د ١۔ زرو تنو په شا او خننواکې اټکل شو ی د ی۔ 5. د ارزګان په وليت کې: په د غه ول يت کې پو پلزي د د غه وليت په مرکز تير ين کوټ او د خننا ص ارزګننان، ګيزاب، د هراود او د شهيد حساس (ښا يې اوس يې نوم بد ل شو ی وي) په او لسو اليو کې استوګنه لري چې په د غه و ليت کې د د و ی شمير د ٤ زرو تنو په شا او خواکې ښود ل شو ی د ی ۔ ۔ 6. د باد غيس په وليت کې: يو شمير پو پلزي د باد غيس وليت د مر غاب او غور ماچ په او لسوا لينو کنې هنم ميشته د ي چې شمېر د ٣ تنو په شا او خواکې ښود ل شوید ی ۔۔۔ ۔ په د ې سر بيره يو شمير پو پلزي په کابل او د هيواد په شمالي ول يتو نو لکه بلخ، فارياب، سر پل، جوزجنان، کند ز او بغلن کې هم ميشته د ي۔ ۔ يو شمير پو پلزي د سهيلي پښتونخوا په کو ئيټه، چمن او نورو سيمو کې هم ژوند کوي د پاکستان د ملتان او کر اچۍ په ښا رو نو کې هم پو پلزي شته۔ با يد زيا ته کړو چې يو شمير پو پلزي کو چيا نی ژوند لري او له يوې سيمې نه بلې ته ليږد ي، خو شمير يې زيات نه د ی۔