با رکزي


با رکزي ۔ با رکزي په اصل کې سړ بني پښتانه او د د رانيو د زيرک په څا نګې پورې تړ لي د ي بارکزي، اڅکننزي، پننو ۔ پلزي او الکوزي سره ټولې وروڼه قبيلي د ي بارکزي په نو رو ډيرو ښا خو نو او څا نګو ويشل شوي د ي چې په د ې ډول پيژ ند ل کيږي : باکل زي، ګورجي زي، خانچه زي، خواجک زي، ملک د ين زي، نسي زي، شننير زي، انګيننزي، غيبي زي، نورالد ينزي، عبد ال زي، نصرت زي، مد ي زي، جنک زي، عمر خان زي، بيان زي، تاروزي، خونسي زي، اتما نزي، ولي زي، جمال زي، بورزي، خواجي زي، ابازي، اين زي، شيخي زي، بايزي، سنجر زي، سليمانزي، سننوند رزي، موسي زي او محمد زي۔ د حيات افغاني ليکوال ډپټي حيات خان د بارکزيو په اړوند د اسي کښلي د ي:”بارکزي د شمير له مخي تنر پنو ۔ پلزيو ډير د ي او د و ی د کند هار جنوب ته په ارغستان او د هيلمند د سيند ونو پر غا ړو پر وچ ميد ان ميشنته د ي د پښتانه قبيلې وپېژنئ ۞ ۞ خېبر ويب پاڼه khyber.org ۞ ډاکټر لطيف ياد ۞ 47 ۞ بار کزيو هغه برخه چې کند هار ته نږد ې د ار غستان او هيلمند د سيند ونو پر غاړو ميشته د ي د ښو ځمکو د د رلود لو په وجه په کر نې بو خت د ي، خو ځيني نور يې د وچ بيا بان په مينځ کې په ډيرې سختۍ او زحمت سره د کر کيلې ۔ ۔ په چارو بو خت د ي د غه خلک ډير زړور او جنګيا لي د ي .د وزير فتح خان با رکزي له وخته د غه خلک ډير مشهور شول، په تيره بيا کله چې امير د وست محمد خان د کا بل د واکمنۍ پر ګد ۍ کښينا ست، نو د هغه په سننبب د د و ی پننه ۔ شهرت کې نور هم ډير والی تر ستر ګو شو .” [ 18 [ امير د وست محمد خان په ١٨٣٧ زيږ د يز کال کې په افغانستان کې د بارکزيود واکمنۍ بنسټ کيښود چې تر هغه وروسته د بارکزيو قبيلي نه لند يني واکمنان په قد رت کې پا تي شوي د ي: امير شير علي خان، امير محمنند ا فضننل خان، امير محمد يعقوب خان، امير عبد الر حمن خان، امير حبيب اله خان، امير امان ال خان، محمد ناد رشاه، محمد ظنناهر شاه او د افغانستان د جمهوريت مؤ سس شهيد محمد د اؤد خان، چې په مجموع کې بار کز يننو پننر افغانسننتان ١٤١کلونه واکمني چلو لې د ه. په او سني وخت کې بارکزي په افغانستان کې په ل ند ې ډول مېشته د ي: 1. د کند هار په وليت کې: د کند هار بارکزي د کند هار وليت په مرکز، د د امان، شناه ولني کنوټ، ار غنند اب، پنجوايي، ار غستان او معروف په ولسو اليو کې مېشته د ي او د ١٣٦۔ کال د سر شميرنې له مخې په د غه وليت کې د د و ی شمير تر سلو زرو تنو لوړ د ی 2. د هيلمند په وليت کې: په د غه وليت کې با رکزي د هلمند په مرکز لشکر ګنناه، د ننناد علنني، واشننيو، ننناوه بارکزايي، نو زاد او نهر سراج په ولسو اليو کې او سيږي او د ١٣٦۔ لمر يز کال د سر شميرنې لنه مخننې د بننا رکزيو مجمو عي شمير ١٨ تنه ښو د ل شو ی د ی ۔۔۔۔ ۔ 3. د نيمروز په وليت کې: د د غه وليت با رکزي د نو موړي وليت په مرکز زرنج، او د کنګ او چار بر جک په ولسواليو کې ا و سيږي چې ټول شمير يې د ١٢۔۔۔ تنو په شا او خواکې ښود ل شو ی د ی 4. ۔ د فراه په وليت کې: با رکزي د د غه وليت په مرکز او د با ل بلوک او ګلستان په ولسو اليو کې ميشننته د ي د فراه په و ليت کې د د و ی مجمو عي شمير د ١٣ تنو په شا او خو اکې ښو د ل شوي د ي ۔۔۔۔ ۔ 5. د هرات په وليت کې: بارکزي په هرات کې د د غه وليت د انجيل، ګذرې، پښتون زر غون، ګلران، غو ريننان، زند ه جان او اد سکن په ولسو اليو کې ميشته د ي چې د ١٣٦۔ لمر يز کا ل د سر شميرنې له مخې د د و ی مجمننو 18 حيات افغاني، ١٥٣ مخ پښتانه قبيلې وپېژنئ ۞ ۞ خېبر ويب پاڼه khyber.org ۞ ډاکټر لطيف ياد ۞ 48 ۞ عي شمير ٦٧ تنه ښود ل شوي د ي ۔۔۔ ۔ 6. د با د غيس په وليت کې: د د غه وليت با رکزي د مر غاب او غور ما چ په ولسو اليو کې ميشته د ي چې شمير يي د لسو زرو تنو په شا او خواکې ښو د ل شوي د ي